XIVé Concurs Literari IES L’Eliana

Els Departaments de Valencià i Castellà de l'IES L’Eliana convoquen el catorzé Concurs Literari Dia del Llibre, d'acord amb les següents bases:

 

 

1. Podrà participar tot l'alumnat matriculat a l'Institut durant el present curs 2016-2017.

 

 

2. Les obres seran redactades en valencià o castellà.

 

 

3. Hi haurà tres modalitats: narrativa, poesía i microrelat.

a) En narrativa l'extensió màxima serà de 4 pàgines.

b) En poesía els treballs han de ser d'un mínim de 20 versos i un màxim de 40.

c) Els microrelats no podran tenir més de 15 línies.

 

4. Els treballs es presentaran en triple versió i escrits amb ordinador, amb lletra Arial 12 o Times New Roman 14, amb un interlineat de 1,5.

5. Les obres podran entregar-se fins al dimecres 12 d'abril de 2017 al professorat    de Valencià o Castellà en funció de la llengua utilitzada.

6. Les obres aniran en un sobre tancat en què constarà la modalitat, el pseudònim amb el qual s'hagen signat els textos i el cicle a què pertanya l'alumne/a. Dins d'aquest sobre s'inclourà un altre més xicotet, a l'interior del qual figuraran les dades personals de l'alumne/a (nom, cognoms, curs i grup).

 

7. Els premis, patrocinats per l'AMPA de l'IES L’Eliana, es repartiran de la següent manera:

a) Un primer premi a la modalitat de narrativa i poesia per cada llengua per valor de 80 euros.

b) Un primer premi a la modalitat de microrelat per cada llengua per un valor de 40 euros.

c) El Jurat es reserva la possibilitat de concedir algun accèssit depenent la qualitat dels treballs, declarar deserta alguna modalitat o redistribuir les quantitats assignades als premis entre les altres modalitats.

d) El jurat podrà concedir un PREMI EXTRAORDINARI si algun dels treballs de qualsevol modalitat es considera d'especial qualitat.

 

8. El Jurat estarà format pel professorat del Departament i les seues decisions seran inapel·lables.