XIIé CONCURS LITERARI IES L’ELIANA

 

El Departament de Valencià de l'IES l’Eliana convoca el dotzé Concurs Literari Dia del Llibre d'acord amb les següents bases:

1. Podran participar tots l'alumnat matriculat a l'Institut durant el present curs 2014-2015.

2. Les obres seran redactades en valencià.

3. Hi haurà tres modalitats: narrativa, microrelat i assaig.

      - En narrativa l'extensió màxima serà de 4 pàgines
- Els microrelats no podran tenir més de 15 línies
- Els assaigs tindran una extensió màxima de 50 línies

4. Els treballs es presentaran en triple versió i escrits amb ordinador, amb lletra Arial 12 o Times New Roman 14, a doble espai.

5. Les obres podran entregar-se fins al dimarts 14 d'abril de 2015 al professorat de valencià.

6. Les obres aniran en un sobre tancat en què constarà la modalitat, el pseudònim amb el qual s'hagen signat els textos i el cicle a què pertanga l'alumne/a. Dins d'aquest sobre s'inclourà un altre més xicotet, a l'interior del qual figuraran les dades personals de l'alumne/a (nom, curs i grup).

7. Els premis, patrocinats per l'AMPA de l'IES l’Eliana, es repartiran de la següent manera:

a) Un primer premi per a cada modalitat, etapa i llengua per valor de 50 euros.

b) Un segon premi per a cada modalitat, etapa i llengua per un valor de 20 euros.

c) El Jurat es reserva la possibilitat de concedir algun accèssit depenent la qualitat dels treballs, declarar deserta alguna modalitat i redistribuir les quantitats assignades als premis entre les altres modalitats.

d) El jurat podrà concedir un PREMI EXTRAORDINARI si algun dels treballs de qualsevol modalitat es considera d'especial qualitat.

8. El Jurat estarà format pel professorat del Departament i les seues decisions seran inapel·lables.