Circular vaga d'alumnes

A l’atenció dels pares i mares de l’alumnat de l’IES l’Eliana:

A causa de la vaga convocada pels sindicats d’estudiants per als dies 25 i 26 de febrer ens adrecem a vostés per recordar-los que d’acord amb la LOE (disposició final primera, apartat cinqué) es considera que l’alumnat del primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria no té dret a exercir la vaga.

Els alumnes menors d’edat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius que exercisquen el seu dret a vaga (i de conformitat amb l’article 34 del el DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, que regula les decisions col·lectives d’inassistència a classe) han de ser autoritzats pels seus pares i han d’informar degudament als tutors amb antelació mitjançant l’imprés Descarregar autorització. Si els tutors no reben aquest imprés signat es considerarà la falta d’assistència com a no justificada. L'imprés no autoritza a eixir del centre, només justifica l'absència durant tot el dia.

Si els alumnes menors d'edat accedeixen al centre el dimecres i el dijous, no podran abandonar-lo si no els recullen els seus pares o un adult degudament autoritzat (amb una autorització que incloga fotocòpia dels DNI dels pares i de la persona autoritzada per a recollir-los).

Atentament:

Els Caps d’Estudis:

Pilar Maudos

Artur Folch


 

A la atención de los padres y madres del alumnado del IES l'Eliana:

Debido a la huelga convocada por los sindicatos de estudiantes para los días 25 y 26 de febrero nos dirigimos a ustedes para recordarles que de acuerdo con la LOE (disposición final primera, apartado quinto) se considera que el alumnado del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria no tiene derecho a ejercer la huelga.

Los alumnos menores de edad de 3 º y 4 º de ESO, bachillerato y ciclos formativos que ejerzan su derecho a huelga (y de conformidad con el artículo 34 del el Decreto39/2008,de 4 de abril, del Consell, que regula las decisiones colectivas de inasistencia a clase) deben ser autorizados por sus padres y deben informar debidamente a los tutores con antelación mediante el impreso Descargar impreso. Si los tutores no reciben este impreso firmado se considerará la falta de asistencia como no justificada. El impreso no autoriza a salir del centro, sólo justifica la ausencia durante todo el dia.

Si los alumnos menores de edad acceden al centro el miércoles y el jueves no podran abandonarlo si no son recogidos por sus padres o un adulto autorizado de forma adecuada (con una autorización que incluya el DNI de los padres y el de la persona autorizada para recogerlos).

Atentamente:  

Los Jefes de Estudios:

Pilar Maudos

Artur Folch